0
Kontakt

Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 14 ust. 1−2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) każdy administrator zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą.

Kto jest administratorem?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MEDUNIV Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776814, posiadającą numer NIP: 6572943912, numer REGON: 382850580

Dane kontaktowe Administratora:

 • adres: al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce;
 • adres email: meduniv@meduniv.pl 
 • numer telefonu: +48 41 349 68 92

 

W jakim celu i jakie dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, wykonywania  badań diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zgodnie z  9 ust.2 lit. h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – RODO z dnia 27.04.2016r. Możemy również otrzymać Pana/Pani numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt, gdy będzie to konieczne.

Podstawą prawną przetwarzania Pan/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit c RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.  z  art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Ustawa. o działalności leczniczej; Ustawa o medycynie laboratoryjnej – świadczenie usług medycznych. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ –  Ustalenie Pan/Pani tożsamości przed udzieleniem świadczenia
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ – Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem – Kontaktujemy się z Panem/Panią pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pan/Pani danych osobowych.
 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pan/Pani danych w tym celu.
 • 6 ust.1 lit. a RODO – Korzystanie z platformy informatycznej w celu dostępu do wyników wykonanych badań w oparciu o Pan/Pani oświadczenie

 

Państwa dane mogą być przetwarzane tylko przez osoby do tego uprawnione na mocy przepisów prawa, które dokonują tego w sposób tradycyjny (dokumentacja papierowa) i elektroniczny (dokumentacja elektroniczna). Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych
Przetwarzane dane osobowe zostały podane bezpośrednio przez pacjenta lub zostały udostępnione przez współpracujący szpital lub inny podmiot leczniczy, na zlecenie którego realizujemy świadczenia medyczne;

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. data urodzenia,
 3. oznaczenie płci,
 4. adres miejsca zamieszkania,
 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Skutkiem niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Administratora  zamówienia na realizację badań, a w konsekwencji brak możliwości wykonania badań diagnostycznych lub innych świadczeń medycznych.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Jeżeli podaje nam Pan/Pani swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pana od nas szybkiej informacji o wartościach krytycznych swoich wyników.

Komu dane mogą być udostępnione?
W związku z realizacją celów wskazanych powyżej, Meduniv może udostępnić Państwa dane osobowe uprawnionym do ich odbioru osobom lub podmiotom. W szczególności są to podmioty określone 
w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

MEDUNIV może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, podmioty świadczące usługi związane z obsługą informatyczną, organy nadzorcze i kontrolne oraz inne podmioty, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie szczegółowych przepisów prawa lub poprzez zawarcie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

Jak długo dane będą przechowywane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych 
z udzielaniem Państwu świadczeń zdrowotnych, a następnie przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat w przypadku realizacji skierowania lub zlecenia lub przez okres 2 lat w przypadku, gdy skierowanie lub zlecenie nie zostało zrealizowane z powodu niezgłoszenia się pacjenta;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • przez 6 lat – dane przetwarzane w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Po upływie wyżej wskazanych okresów dokumentacja jest z reguły niszczona, chyba że pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, którą pacjent upoważnił, zgłosi się o jej wydanie. 

Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
W zakresie ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:

 • prawo do dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – „bycia zapomnianym”;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Administrator, jako podmiot leczniczy jest zobowiązane do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa. Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe.

Jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) każdy administrator zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego 
o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą.

Kto jest administratorem?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MEDUNIV Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776814, posiadającą numer NIP: 6572943912, numer REGON: 382850580

Dane kontaktowe Administratora:

 • adres: al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce;
 • adres email: meduniv@meduniv.pl 
 • numer telefonu: +48 41 349 68 92

INFORMACJA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do:

·       podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, 

·       w  celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności,

·       w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta  Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

KOMU DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE?

W związku z realizacją celów wskazanych powyżej, Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe uprawnionym do ich odbioru osobom lub podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. podmioty świadczące usługi związane z obsługą informatyczną, organy nadzorcze i kontrolne oraz inne podmioty, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie szczegółowych przepisów prawa lub poprzez zawarcie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:

·       dostępu do swoich danych osobowych,

·       sprostowania danych osobowych,

·       usunięcia danych osobowych,

·       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody). 

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, 

·       sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

 

·       dostępu do swoich danych osobowych,

·       sprostowania danych osobowych,

·       usunięcia danych osobowych,

·       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki), 

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Spółką.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MEDUNIV Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, dalej zwany: Administratorem
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez kontakt telefoniczny pod nr +48 41 349 68 92, e-mail: meduniv@meduniv.pl bądź bezpośrednio w siedzibie
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji. 
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i przepisy art. 221 § 1  KP tj. obowiązek pracodawcy. 
 • w zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez Kandydata za jego zgodą (inne dane niż wskazane w Kodeksie pracy): podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub 
 • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art.  221b KP tj. dobrowolna zgoda Kandydata, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • w zakresie przyszłych Rekrutacji  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolna zgoda Kandydata, o ile zostanie wyrażona, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie , jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  przez okres trwania obecnej rekrutacji ( z uwzględnieniem 3 miesięcy w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji bądź bez rekrutacji.

 8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Przysługuje Państwa także prawo do wycofania wyrażonej zgody (w zakresie jakim była złożona) w dowolnym momencie, wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

kontakt
Podsumowanie koszyka
Skip to content