0
Kontakt

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Wstęp

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem:  https://meduniv.ujk.edu.pl/ prowadzony jest przez MEDUNIV Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. AL. IX WIEKÓW KIELC nr 19A, 25-317 KIELCE, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000776814, NIP: 6572943912, REGON 382850580, kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 złotych,

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. AL. IX WIEKÓW KIELC nr 19A, 25-317 KIELCE, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: meduniv@meduniv.pl oraz telefonicznie   +48 41 349 68 92

3.Udostępniony przez Sprzedawcę formularz kontaktowy nie stanowi innego środka komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a) Ustawy o prawach konsumenta z uwagi na brak możliwości zachowania korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w sposób wymagany dla uznania tego narzędzia za trwały nośnik.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o wykonania Badań laboratoryjnych w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia; 

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ; 

3. Usługodawca/Meduniv – Meduniv Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: 25-317 Kielce, al. IX Wieków Kielc 19A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776814, NIP: 6572943912, Regon: 382850580;kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 złotych,

4.Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://meduniv.ujk.edu.pl/badania/, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę o wykonanie:

a) pojedynczych Badań laboratoryjnych;

b) Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w Pakietach Badań;

Badania laboratoryjne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie we wskazanej na stronie internetowej www.meduniv.ujk.edu.pl  Placówce;

5. Usługa – Badanie Laboratoryjne lub Pakiet Badań 

6. Badanie Laboratoryjne – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez Usługodawcę wskazane na stronie https://meduniv.ujk.edu.pl/badania/;

7. Pakiet Badań – grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne wskazane na stronie https://meduniv.ujk.edu.pl/badania/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez Usługodawcę;

8. Placówka – Punkt Pobrań prowadzony przez Usługodawcę, wskazany na stronie internetowej Sklepu (https://meduniv.ujk.edu.pl/) mieszący się pod adresem al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce;

9. Numer zamówienia (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do wybranych jednorazowo przez Klienta pojedynczych Badań laboratoryjnych lub do określonego Pakietu Badań. Z zastrzeżeniem, że w razie jednorazowego zakupu Pakietu Badań lub pojedynczych Badań, generowany jest Indywidulany Numer do całego Zamówienia;

10. Skierowanie  – skierowanie na wykonanie badań genetycznych, zawierające dane osobowe osoby poddawanej badaniom, rodzaj badań, rodzaj pobieranego materiału, jak również deklarację świadomej zgody na wykonanie badań oraz oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

11. Pacjent – osoba fizyczna, wskazana w skierowaniu  na rzecz, której wykonana ma zostać Usługa

12. Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie) potwierdzająca istotne postanowienia Umowy Sprzedaży że zamówiona usługa może zostać zrealizowana;

13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług lub Towarów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług,  dane do faktury, formy płatności, dane Klienta;

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Badań laboratoryjnych lub Pakietów Badań.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Badań laboratoryjnych lub Pakietów Badań, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu;

16. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie https://meduniv.ujk.edu.pl/regulamin

§ 3. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:

a)  Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://meduniv.ujk.edu.pl/regulamin oraz mogą pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

6. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej Potwierdzenia zakupu.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

1.W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Klient powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a) posiadać komputer połączony z siecią Internet,

b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
c) posiadać adres e-mail.

2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Sklepu:
– ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
– z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do wykonania niezbędnych czynności. 

7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Usługodawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

8.Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła. Usługodawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. 

§ 5. Składanie oraz realizacja Zamówień

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w ofercie Sklepu nie wymaga rejestracji.  

2. Aby złożyć zamówienie na Usługi lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w § 5 ust. 7 Regulaminu

4. Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawarcia drogą elektroniczną umowy o:

a) wykonanie wybranych samodzielnie zestawów pojedynczych Badań laboratoryjnych,
b) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych Pakietach Badań,
5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianej Usługi jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

6. Po wybraniu przez Klienta Usług, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) przedmiotu Zamówienia (wybranej Usługi);

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);

c) wybranej metody płatności;

7. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić formularz danych do płatności podając: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, ewentualnie dodatkowe informacji ( błędne wskazówki)

8.Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych Usług i danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Usług.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu i Polityką prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 

10. Płatność Ceny za wybrane Usługi realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin , 

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia oraz uiszczenie ceny stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Po skutecznym uiszczeniu ceny Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Klienta nr Zamówienia przypisany do wybranego Pakietu Badań/ listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Klienta, oraz informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Badania.

§ 6. Cena

1. Wszystkie Ceny za oferowane w Sklepie Usługi są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych Usług, w tym koszt pobrania materiału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku wprowadzania obniżek i promocji Usługodawca ma obowiązek informowania klientów w odpowiedni sposób o najniższej cenie danej Usługi obowiązującej w ciągu 30 dni poprzedzających wprowadzenie promocji, a w sytuacji, gdy produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni – o najniższej cenie od jego wprowadzenia do sprzedaży.

§7. Realizacja Usługi

1.  W celu wykonania zakupionej Usługi, należy umówić pobranie materiału – telefonicznie  – pod nr tel.  +48 41 349 68 92 lub udać się do Placówki oraz podać otrzymany nr Zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.12 niniejszego regulaminu.

2. Klient może samodzielnie pobrać ze strony Sklepu i wypełnić skierowanie na badania, poprzez wpisanie danych Pacjenta-osoby, której ma dotyczyć badanie/Pakiet badań, przy czym wszelkie zgody                                  i oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę, która będzie poddawana badaniom. 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać wypełnione również bezpośrednio w Placówce, przy czym wszelkie zgody i oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę, która będzie poddawana badaniom

4. Klient ma prawo zrealizować Badania Laboratoryjne/Pakiet Badań  objęte Zamówieniem w terminie 3 miesięcy od daty zakupy 

5. Badania laboratoryjne/Pakiet Badań objęte Zamówieniem mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednej osoby wskazanej w Skierowaniu, o którym mowa powyżej.

6.  Pacjent może odebrać Wynik Badań Laboratoryjnych/Pakiet Badań w następujący sposób:
a) osobiście z Placówki, w której były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;

b) online, na stronie https://wyniki-patomorfologia.ujk.edu.pl  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

§ 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Do czasu wykonania Usługi na podstawie otrzymanego  Zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie https://meduniv.ujk.edu.pl/kontakt/. Uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. 

2.Jeżeli Usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy, to zgodnie z art. 38 ust. 1 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na rozpoczęcie realizacji Usługi na jego żądanie.

§ 9. Reklamacje

1. W razie braku zgodności Usługi z zawartą Umową Sprzedaży, Klientowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

2. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

• za pomocą formularza https://meduniv.ujk.edu.pl/kontakt/;

• bezpośrednio w Placówce.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania Usługi z winy Usługodawcy, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za Usługę

5. W razie niewykonania badań laboratoryjnych objętych Pakietem Badań wskazanym na otrzymanym nr Zamówienia (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań), Pacjent jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.

6. W razie nie wykonania badania laboratoryjnego (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) objętego nr Zamówienia obejmującym pojedyncze Badania Laboratoryjne wybrane przez Klienta, Pacjent jest uprawniony do zwrotu kwoty odpowiadającej cenie za niewykonane badania.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych Klientów jest MEDUNIV Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. AL. IX WIEKÓW KIELC nr 19A, 25-317 KIELCE, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000776814, NIP: 6572943912, REGON 382850580, kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 złotych,

kontakt z Administratorem: meduniv@meduniv.pl

2.Dane Klientów przetwarzane są w celu:

a)  prowadzenia Sklepu (obsługa i  realizacja zamówień)

b) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę,

c) świadczenia usług medycznych, wykonywania  badań diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zgodnie z  9 ust.2 lit. h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – RODO z dnia 27.04.2016r. 

d) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty.

e) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pan/Pani danych w tym celu.

3. W zakresie ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: 

    -prawo do dostępu do treści swoich danych;

    -prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych;

   – prawo do usunięcia danych osobowych – „bycia zapomnianym”;

    -prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

    -prawo do przenoszenia danych;

    -prawo do wniesienia sprzeciwu

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Administrator, jako podmiot leczniczy jest zobowiązane do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa. Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe.

Jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

4. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w  Polityce prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej 

§11. Pliki cookies

1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony(sklepu), do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebna jest zgoda korzystającego.   

2. Niektóre z wykorzystywanych plików cookies stanowią dane osobowe Administratorem których jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej Sklepu. Jeżeli Klient wyraził stosowną (dobrowolną) zgodę,  dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia usług, ofert i komunikatów dopasowanych do jego preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez preferencji). 

3. Klient w każdym momencie może zmienić wyrażone przez siebie zgody klikając w niebieską ikonę przedstawiającą „ciasteczko”, a umieszczoną  lewym dolnym rogu strony. 

4. Więcej informacji na temat Plików cookie oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w  Polityce prywatności

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Usługodawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Usługodawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Usługodawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Usługodawcę na obecnych warunkach. Usługodawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Sklepu, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

3. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.

kontakt
Podsumowanie koszyka
Skip to content